Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gos.nadarzyn.pl

Treść strony

Statut Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie

Statut
Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. GOS jest jednostką organizacyjną Gminy Nadarzyn, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej
2. Siedziba GOS znajduje się w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 20, a terenem działania jest Gmina Nadarzyn.

§ 2

GOS używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu:

Gminny Ośrodek Sportu
w Nadarzynie
05-830 Nadarzyn, ul. Żółwińska 20
NIP 534-22-93-516
tel. 739-71-70

Rozdział II
Cele, sposoby ich realizacji i zakres działania

§ 3

1. Celem działalności GOS jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców Gminy Nadarzyn.
2. W swojej działalności GOS powinien uwzględnić przesłanki wychowawcze dążące do tego by w działaniach zapewnić wysokie walory wychowawcze poprzez odpowiedni dobór kadry oraz formy i treści zajęć oraz przesłanki społeczne poprzez stwarzanie warunków umożliwiających uczestnictwo w zajęciach dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na sytuację materialną, prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych.

§ 4

Sposoby realizacji celów GOS:
1. Realizacja usług w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, we współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
2. Udostępnienie posiadanych obiektów, stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
a) klubów i związków sportowych,
b) organizacji kultury fizycznej,
c) innych organizacji i stowarzyszeń,
d) osób indywidualnych.
3. Organizowanie imprez zleconych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
4. Współpraca z krajowymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.
5. Prowadzenie zajęć w zespołach sportowo – rekreacyjnych, z uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie zajęć sportowych w formie sekcji.
7. Współpraca z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nadarzyn w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
8. Organizowanie imprez turystycznych w tym kolonii i obozów sportowych.

§ 5

Do zakresu działań GOS należy w szczególności:
1. Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej.
2. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych.
3. Zadaniami priorytetowymi dla ośrodka są: upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, sołectwami oraz innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy Nadarzyn.
4. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.
5. Zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno - sportowymi.
6. Podejmowanie działań zmierzających do modernizacji i rozbudowy bazy sportowej Gminy Nadarzyn.
7. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:
a) nieodpłatne udostępnianie obiektów GOS na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn, stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych działających na terenie Gminy Nadarzyn oraz organizacji i jednostek organizacyjnych realizujących zadania własne Gminy, na zasadach szczegółowych, określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;
b) odpłatne udostępnianie obiektów GOS na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i innych jednostek mających siedzibę poza terenem Gminy Nadarzyn;
c) odpłatne udostępnianie obiektów GOS na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają grupy z terenu Gminy Nadarzyn;
d) odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników;
8. Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zleconych przez Wójta Gminy Nadarzyn.

§ 6

GOS może prowadzić działalność w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 7

GOS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Nadarzyn.

§ 8

1. Zatrudnienie Dyrektora GOS następuje w drodze konkursu przeprowadzanego przez Wójta Gminy Nadarzyn.
2. Kadencja Dyrektora GOS trwa 4 lata.
3. Do zakresu obowiązków Dyrektora GOS w szczególności należy:
a) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do pracowników GOS, w szczególności zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
b) opracowywanie i realizacja planów rzeczowo-finansowych,
c) dysponowanie środkami finansowymi GOS w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
d) ustalanie zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności pracowników,
e) czuwanie nad zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
f) dbanie o mienie GOS i właściwą gospodarkę tym mieniem,
g) tworzenie planów działalności GOS,
h) przedkładanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości.

§ 9

1. Strukturę organizacyjną, zasady działania i zadania GOS określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora.
2. Regulamin organizacyjny GOS zatwierdza Wójt Gminy.

Rozdział IV
Majątek Gminnego Ośrodka Sportu

§ 10

GOS korzysta z następującego mienia powierzonego przez Gminę w użyczenie, na czas nieokreślony nieodpłatnie:
1. Stadion Sportowy w Nadarzynie, ul. Żółwińska 20,
2. Hala Widowiskowo-Sportowa w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41,
3. Obiekty Sportowe przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4.

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 11

GOS jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków budżetowych przyznawanych z budżetu gminy oraz wpłat i darowizn osób fizycznych i prawnych.

§ 12

GOS składa sprawozdanie ze swojej działalności Wójtowi i Radzie Gminy Nadarzyn, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1. za pierwsze półrocze - do 31 lipca danego roku,
2. za cały rok - do 15 lutego roku następnego.

Rozdział VI
Nadzór

§ 13

1. Nadzór nad działalnością GOS sprawuje Wójt Gminy Nadarzyn.
2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń GOS z budżetem Gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Gminy Nadarzyn
    data wytworzenia: 2010-03-31
  • opublikował: Dariusz Maranowski
    data publikacji: 2015-02-17 21:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2301
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-17 21:27